Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Elektronický obchod je webová aplikácia prístupná prostredníctvom webového sídla www.zlatnictvo-sperkovnica.sk (ďalej len "elektronický obchod")

1.2. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi dodávateľom a spotrebiteľom pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom elektronického obchodu. Práva a povinností objednávateľa, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP sa riadia najmä nasledujúcimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom a účinnom znení[1]:

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. (ďalej len OZ).

- Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (ďalej len zákon č. 102/2014 Z. z.)

- Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.

- Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.3. Prevádzkovateľom elektronického obchodu je spoločnosť:

Róbert Lacko, Malá okružná 264/6, B.Štiavnica 96901

IČO: 43726631

DIČ: 1075127658

DIČ DPH: SK1075127658

zapísanej v obchodnom registri vedenom Živnostenský list vydaný v Žiari nad Hronom, evidenčné číslo 680 - 12170

tel. kontakt: +421 944961216

e-mail: lackova.sperk@gmail.com

(ďalej len "spoločnosť")

1.4. Spotrebiteľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala v elektronickom obchode alebo vykonala nákup bez registrácie, pričom tak neurobila v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti.

1.5. Dodávateľom sa rozumie prevádzkovateľ elektronického obchodu, Róbert Lacko

1.6. Zmluva o dodaní tovaru je:

- Kúpna zmluva, uzatvorená podľa § 588 a nasl. OZ, ak je predmetom zmluvy kúpa tovaru, ktorý je vyrobený alebo bude vyrobený bez špecifických požiadaviek spotrebiteľa.

- Zmluva o dielo, uzatvorená podľa § 631 a nasl. OZ, ak má byť tovar vyrobený podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa.

1.7. Orgánom dozoru a dohľadu nad prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dozoru

bb@soi.sk


2. Nakupovanie tovaru

2.1. Pre objednanie tovarov prostredníctvom elektronického obchodu nie registrácia spotrebiteľa nie je nevyhnutná.

2.2. Pre nákup tovaru, prostredníctvom elektronického obchodu je nevyhnutné uviesť meno, priezvisko, adresu pre dodanie tovaru a e-mail a vybrať požadovaný tovar.

2.3. Pri nákupe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu musí spotrebiteľ súhlasiť s týmito obchodnými podmienkami, čo prejaví v nákupnom formulári zaškrtnutím políčka "súhlasím s obchodnými podmienkami", inak je nákup neplatný.

2.4. Spotrebiteľ zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov, ktoré uvedie pri nákupe

2.5. Dodávateľ ma právo zrušiť nákup ak zistí, že v nej spotrebiteľ uviedol nepravdivé údaje.


3. Nákupný košík

3.1. Nákupný košík je aplikácia elektronického obchodu do ktorej spotrebiteľ umiestňuje tovar o ktorý má záujem.

3.2. Obsah nákupného košíka môže spotrebiteľ až do odoslania objednávky kedykoľvek meniť alebo aj zrušiť.

3.3. Kliknutím na tlačidlo odoslať objednávku spotrebiteľ potvrdí obsah nákupného košíka a odošle objednávku dodávateľovi.


4. Objednávka

4.1. Odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy o dodaní tovaru, ktorý adresuje registrovaný spotrebiteľ dodávateľovi.

4.2. Zmluva o dodaní tovaru je uzatvorená okamihom prijatia e-mailu o potvrdení objednávky, ktorý zašle dodávateľ spotrebiteľovi na e-mailovú adresu spotrebiteľa uvedenú pri registrácií.

4.3. V prípade, že je predmetom objednávky tovar zhotovovaný na mieru a podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa je možné objednávku odvolať najneskôr do zaplatenia zálohy. Po zaplatení zálohovej platby môže spotrebiteľ objednávku stornovať v súlade s čl. 11 týchto VOP.


5. Platobné podmienky

5.1. Pri vykonávaní platieb uvádzajte správne variabilné symboly podľa faktúry.

5.2. Za objednaný tovar je možné zaplatiť

5.2.1. Prevodom na účet

5.2.2. Dobierka

5.2.3. Platba u kuriéra

6. Odoslanie tovaru spotrebiteľovi

6.1. Lehoty na odoslanie tovaru

6.1.1. Tovar, ktorý je na sklade odošle dodávateľ spotrebiteľovi najneskôr do 5 pracovných dní

6.1.2. Tovar, ktorý je potrebné vyrobiť t. j. tovar na zákazku odošle dodávateľ spotrebiteľovi najneskôr do 30 pracovných dní, ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

6.2. Lehota na odoslanie tovaru začína plynúť v závislosti o spôsobu platby, ktorý spotrebiteľ zvolil. Pri platbe:

6.2.1. Prevodom na účet alebo platobnou kartou, začína lehota plynúť odo dňa pripísania platby na účet dodávateľa, ak bola platba pripísaná na účet dodávateľa do 16:00 hod. Inak začína lehota plynúť nasledujúci pracovný deň;

6.2.2. Dobierka alebo platba u kuriéra začína lehota plynúť odo dňa potvrdenia objednávky, ak bolo potvrdenie objednávky uskutočnené do 16:00. Inak začína lehota plynúť nasledujúci pracovný deň;

6.2.3. Ak ide o tovar pri ktorom je požadovaná zálohová platba, začína lehota plynúť deň nasledujúci po dní od pripísania zálohovej platby na účet dodávateľa;


7. Doručenie tovaru

7.1. V závislosti od výberu spotrebiteľa je objednaný tovar doručovaný prostredníctvom pošty alebo externých kuriérov. O odovzdaní tovaru doručovateľovi a obstaraní prepravy bude spotrebiteľ informovaný e-mailom.

7.2. Termín a cena doručenia tovaru sa riadia aktuálnymi cenníkmi externého partnera, ktorého službu si spotrebiteľ zvolil v odoslanej objednávke. O cene a termíne doručenia je spotrebiteľ informovaný v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky a v potvrdení objednávky.


8. Zodpovednosť za vady tovaru

8.1. Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru podľa § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka.

8.2. Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

8.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

8.4. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.5. Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nie je možné vec riadne užívať.

8.7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.8. Dodávateľ nezodpovedá za:

8.8.1. Mechanické poškodenie tovaru (najmä roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňa, poškriabanie výrobku, zdeformovanie/zalomenie retiazky či náramku, poškriabanie drahého kovu, stlačenie alebo prasknutie prsteňa, poškodenie šperku chemickými látkami, nevhodnými čistiacimi prostriedkami, používaním čistiacich handričiek na matovaný a gravírovaný povrch)

8.8.2. Bežné opotrebovanie tovaru (prirodzené opotrebenie napr. predratie článkov na visiacich náušniciach, príveskoch a pod.)

8.8.3. Vypadnutie kameňa alebo perly, spôsobené mechanickým poškodením (nárazom, pádom, neprimeraným tlakom na lôžko kameňa, pri kontakte s horúcou vodou a pod.)

8.8.4. Zdeformovanie alebo zlomenie dutých šperkov

8.8.5. Znehodnotenie tovaru spôsobené nevhodnou starostlivosťou

 1. 9. Reklamácie

9.1. Reklamáciou so rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

9.2. Reklamačný poriadok dodávateľa sa nachádza na webovom sídle www.zlatnictvo-sperkovnica.sk


10. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

10.1. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zruší o začiatku.

10.2. Spotrebiteľ má od okamihu uzatvorenia zmluvy právo na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy, aj bez uvedenia dôvodu, a to až do 14 dní odo dňa dodania tovaru (t. j. od fyzického prevzatia tovaru spotrebiteľom), ak ho o tomto jeho práve dodávateľ riadne a včas informoval v súlade s § 3 ods. 1 písm. h) zákon č. 102/2014 Z. z. Inak má spotrebiteľ toto právo až do uplynutia lehoty 14 dní odo dňa, kedy ho o možnosti odstúpenia od zmluvy informoval dodávateľ v súlade so zákonom. Ak spotrebiteľ nebol o možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru vôbec informovaný, má možnosť odstúpiť do 12 mesiacov a 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

10.3. V súvislosti so zmluvami o dodaní tovaru, ktoré sú uzatvárané prostredníctvom elektronického obchodu, spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť ak:

10.3.1. bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, bol tovar zhotovený na mieru, alebo bol osobitne určený pre jedného spotrebiteľa.

10.3.2. ide o tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Info: Uvedené prípady, kedy nie je možné od zmluvy uzatvorenej na diaľku odstúpiť sú v týchto VOP uvedené s prihliadnutím na zmluvy, ktoré je možné prostredníctvom elektronického obchodu uzatvoriť. Zákon č. 102/2014 Z. z. pamätá aj na iné prípady.

10.4. Právo na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ voči dodávateľovi vykonať písomne alebo zápisom na inom trvanlivom nosiči (napr. email) na adresy dodávateľa uvedené v čl. 1.3. týchto VOP. Právo môže spotrebiteľ vykonať aj tak, že na uvedenú adresu zašle vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol spotrebiteľovi doručený na e-mail,

10.5. Po odoslaní formulára na odstúpenie od zmluvy, resp. v prípade písomného odstúpenia spolu s formulárom, zašle spotrebiteľ dodávateľovi na svoje vlastné náklady aj všetok dodaný tovar, od ktorého kúpi odstupuje, a to na adresu: Krivá 23, 040 01 Košice. Po predchádzajúcej dohode s dodávateľom, je tento tovar možné na uvedenej adrese vrátiť aj osobne.

10.6. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru. Lehota 14 dní sa považuje za zachovanú ak v posledný deň lehoty spotrebiteľ odovzdá tovar na prepravu k dodávateľovi.

10.7. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe uzatvorenej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

10.8. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť poštou, znáša kupujúci aj tieto náklady vrátenia.

Odporúčanie:

V prípade odstúpenia od zmluvy odporúčame vrátený tovar na našu adresu zaslať poštou v plastovej obálke ako poistený list spolu s originálom faktúry.

10.9. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, dodávateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 10.7 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť dodávateľovi, ibaže dodávateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.10.Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 1. 11. Storno objednávky

11.1. V prípade, že predmetom objednávky bol tovar, pri ktorom nie je možné od uzatvorenej zmluvy odstúpiť podľa bodu 10.2 týchto VOP, môže spotrebiteľ objednávku bezplatne stornovať do 24 hod. od jej potvrdenia, za podmienky náhrady účelne vynaložených nákladov dodávateľa.

11.2. Až do zhotovenia diela môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť dodávateľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

11.3. Pri určení zlomkovej hodnoty kovu sa vychádza z maloobchodných výkupných cien určitého druhu kovu v čase storna objednávky. Ak suma storna ponížená o zlomkovú hodnotu kovu bude záporná spotrebiteľovi nevzniká nárok na vrátenie rozdielu.


12. Odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa pre nemožnosť plnenia.

12.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť ak medzičasom objednaný tovar je u externého dodávateľa nedostupný, alebo tovar vzhľadom na výraznú zmenu ceny zlata nemožno dodať za dohodnutú cenu. O tejto skutočnosti dodávateľ informuje spotrebiteľa bez zbytočného odkladu.

12.2. V prípade odstúpenia od zmluvy dodávateľom budú prijaté zálohové platby spotrebiteľovi vrátené rovnakým spôsobom ako ich dodávateľ prijal.

12.3. Práva dodávateľa na odstúpenie od zmluvy, ktoré mu ako veriteľovi môžu vzniknúť podľa Občianskeho zákonníka (OZ) nie sú týmto článkom nijako dotknuté.


13. Alternatívne riešenie sporov

13.1. Prípadné spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom môžu byť riešené aj podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií môžete získať na https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

13.2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu lackova.sperk@gmail.com ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z.

13.3. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

13.4. Subjektom, ktorý je zo zákona príslušným na alternatívne riešenie sporov medzi spotrebiteľom a dodávateľom vzniknutých zo zmlúv, ktoré boli uzatvorené podľa týchto VOP, je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Slovenskej obchodnej inšpekcie

Sídlo subjektu: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

IČO: 17 33 19 27

Adresa na doručovanie písomnosti:

Slovenská obchodná inšpekcia

ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:

ars@soi.sk

adr@soi.sk

Tel.:

+421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141

Fax:

+421 2 534 14 996

13.5. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

13.6. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


14. Ochrana osobných údajov

14.1. Dodávateľ sa v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov považuje za prevádzkovateľa informačného systému a spotrebiteľ sa považuje za dotknutú osobu.

14.2. Za účelom plnenia povinností zo zmlúv o dodaní tovaru spracúva dodávateľ osobné údaje dotknutých osôb podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Získané osobné údaje o spotrebiteľoch sú za účelom zabezpečenia doručenia tovaru poskytované tretím stranám, a to: Slovenská pošta, Na účely vystavovania faktúr sú osobné údaje poskytované externým účtovníkom.

14.3. Na základe súhlasu spotrebiteľa môžu byť osobné údaje spotrebiteľa spracúvané aj na účely priameho marketingu. Takýto súhlas môže spotrebiteľ kedykoľvek odvolať doručením odvolania na adresu uvedenú v bode 1.3 týchto VOP.

14.4. Dodávateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, Titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt.

14.5. Dotknutá osoba má podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov najmä tieto práva:

14.5.1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z.,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

14.5.2. Právo dotknutej osoby podľa bodu 13.5.1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

14.5.3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

14.5.4. Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

14.5.5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. zákona č. 122/2013 Z. z. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

14.5.6. Dotknutá osoba môže za účelom uplatnenia svojich práv prevádzkovateľa kontaktovať, na adresách uvedených v bode 1.3. týchto VOP, a to:

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

14.5.7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

14.5.8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 1. 15. Použitie materiálov z webovej stránky

15.1. Všetky obrázky, videa, fotografie, dizajny, zvuky a texty nachádzajúce sa na webovom sídle www.zlatnictvo-sperkovnica.sk sú súčasťou duševného vlastníctva prevádzkovateľa. Ich rozmnožovanie, šírenie a sprístupňovanie verejnosti je možné iba so súhlasom prevádzkovateľa.

16. Záverečné ustanovenia

17.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle.

17.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo všeobecné obchodné podmienky do budúcna meniť.

17.3. Vzťahy medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa spravujú všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli platné a účinné v čase uzatvárania zmluvy.

Zverejnené dňa 07.02.2018

[1] Záväzné znenie zákonov môžete bezplatne nájsť na stránke https://www.slov-lex.sk/domov

Formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete tu:

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu zlatnictvo-sperkovnica na stránkach www.zlatnictvo-sperkovnica.sk IČO 43726631 sídlo Malá Okružná 264/6, Banská Štiavnica spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

Základné ustanovenia

1.Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je Róbert Lacko IČO 43726631 so sídlom Malá Okružná 264/6 (ďalej len "Správca");

2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: lackova.sperk@gmail.com, tel.: 0944961216;

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode zlatníctvo-sperkovnica.;

2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy;

3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:

1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.zlatnictvo-sperkovnica.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;

2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);

3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;

4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemci a spracovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

 • Webnode AG (systém e-shopu);
 • Slovenská pošta (doručovacia služba);
 • Google Analytics (analýza webových stránok);

Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom;

2. Na opravu osobných údajov;

3. Na vymazanie osobných údajov;

4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;

5. Na prenositeľnosť údajov;

6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: lackova.sperk@gmail.com;

7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;

2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.zlatnictvo-sperkovnica.sk potvrzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma;

2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;

3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 24.3.2021

Zásady používania cookies

Puncové značky

Reklamačný formulár

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia:

1. R*óbert Lacko so sídlom Malá okružná 264/6, Banská Štiavniva vydáva v zmysle zákona č.250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. Pokiaľ sa v ďalšom texte tohto reklamačného poriadku vyskytuje označenie "predávajúci" rozumie sa tým spoločnosť Róbert Lacko a ak sa v texte vyskytuje označenie "kupujúci" rozumie sa ním spotrebiteľ v zmysle definície uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý kúpil v predávajúceho určitý tovar alebo mu bola poskytnutá služba

3. Reklamačný poriadok je viditeľne umiestnený na prevádzke majiteľa Róbert Lacko v ktorej sa predávajú výrobky a poskytujú služby spotrebiteľovi a je zverejnený na prezentačnej internetovej stránke spoločnosti www.zlatnictvo-sperkovnica.sk


4. Uzavretím kúpnej zmluvy, zaslaním objednávky alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi spoločnosťou Róbert Lacko a spotrebiteľom pristupuje spotrebiteľ k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku

5. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

6. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb zo strany spoločnosti Róbert Lacko pre zákazníkov, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

7. Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba

8. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok

Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom ) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

odovzdaním opraveného tovaru,

výmenou tovaru,

vrátením kúpnej ceny tovaru,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

Zodpovednosť za vady:

Občiansky zákonník
§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

3. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predajcom v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

4. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na:

 • na poruchy spôsobené prirodzeným opotrebením veci
 • na poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania
 • na poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä na poškodenie plastových častí
 • na produkty elektricky poškodené neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja.
 • na poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom
 • na poruchy a poškodenia spôsobené prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom.
 • na produkty poškodené prírodnými živlami
 • na produkty prevádzkované v nevhodnom prostredí, a poškodené nevhodnou obsluhou.

Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):

1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v servisnom stredisku predávajúceho, alebo v prevádzke, v ktorej bola predmetná vec kúpená.

2. Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené, reklamácia nebude uznaná ako záručná. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní spolu s pracovníkom predávajúceho reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec v pôvodnom balení s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Reklamačný protokol: vzor reklamačného protokolu

Spôsob vybavenia reklamácie:

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť.

2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vady.

3. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

4. Tie isté práva ako sú uvedené v bode 3 prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú vadu ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.

5. Po uplynutí zákonom garantovanej záručnej doby, ale ešte počas trvania záručnej doby vyznačenej predávajúcim v záručnom liste platia všetky ustanovenia o spôsobe vybavovania reklamácií uvedené v bodoch 1 až 5 s tým rozdielom, že právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie prechádza na predávajúceho a lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje na 60 dní.

Platný od 24.4.2017